บรรยากาศโครงการรับน้องใหม่และพิธีเทียนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น #วิทยาเขตวัชรพล#ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น.
เรียนพยาบาล.com