แนะนำหลักสูตร

01

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program


02

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bechelor of Nursing Science

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.

เรียนพยาบาล.com