สมัครเรียนที่นี่กำหนดการรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560


ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา รวม 1,182 ท่าน


ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน ปริญญาบัตร ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.


กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร วันที่ 11 ธันวาคม 2561 วันซ้อมย่อย วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันซ้อมใหญ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วันรับจริง


แนะนำหลักสูตร

01

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program


02

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bechelor of Nursing Science

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.

กิจกรรม/VDO/Facebook

เรียนพยาบาล.com